Aktywna zawodowo MAMA III - Powiatowy Urząd Pracy w Malborku


Aktywna zawodowo MAMA III


Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza otwarty nabór uczestniczek do projektu
pn. "Aktywna zawodowo MAMA III".

Program Specjalny pn.  „Aktywna zawodowo MAMA III"  realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ze środków Funduszu Pracy.
 

Okres realizacji:

14.02.2022r. - 31.12.2022r.
 

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, spełniających minimum jedno z kryteriów zawartych w regulaminie.
 

Uczestnicy projektu:

18 Bezrobotnych kobiet wychowujących/mających w opiece co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.
 

Działania projektu:

Poradnictwo zawodowe
Dzięki spotkaniom indywidualnym w stosunku do każdej z uczestniczek zidentyfikowane zostaną przeszkody w zatrudnieniu, określone będą jej mocne i słabe strony oraz nastąpi przeanalizowanie problemów związanych z psychologicznym aspektem godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Jest to forma nieobowiązkowa, a jej zakres godzinowy dostosowany zostanie do indywidualnych potrzeb uczestniczki.

Warsztaty „Nowa ja":

„Moja mama też jest ważna – jak ładować baterię" – o dbaniu o siebie, o swoje potrzeby i o ładowaniu własnej energii będą m.in. – warsztaty z psychologiem 4h,
„Make - up mamy" – 10 skutecznych trików na to jak zrobić dobre wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej i nabrać pewności siebie – warsztat z wizażystką 4h,
„Silna mama - zdrowa mama" – jak zwiększyć swoją efektywność i mieć siłę by połączyć obowiązki rodzinne z zawodowymi – warsztat z dietetykiem 4h.

    Działania w związku z reżimem bezpieczeństwa realizowane będą w 4/5 os. grupach.

 
Warsztaty Szkoła łacińska
Według badań dzieci, które uczęszczały do żłobka, rozwijają się szybciej pod względem intelektualnym i społecznym, stąd też warsztaty realizowane w programie przez Szkołę Łacińską, mają na celu pomóc mamom w zrozumieniu tego, że ich dzieci zyskają na ich powrocie na rynek pracy. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśniczej, przestrzegania ogólnych norm, wykazywania się cierpliwością podczas oczekiwania na swoją kolej, dostosowywania się do poleceń dorosłych.

Pośrednictwo pracy
Na rzecz uczestniczek świadczone będą usługi pośrednictwa pracy obejmujące: spotkania z pracodawcami, działania terenowe, mini giełdy pracy (realizowane na życzenie pracodawcy przystępującego do projektu).
 
Szkolenie „Szyte na miarę"
Na etapie poradnictwa zawodowego uczestniczki wspólnie z doradcą zawodowym zidentyfikują luki kompetencyjne, które zgodnie ze ścieżkę zawodową zaplanowaną w projekcie zostaną zniwelowane poprzez działania szkoleniowe. Będą to szkolenia indywidualne szyte na miarę.
 
Staż/ Prace interwencyjne
Max. 6 m-czne staże/prace interwencyjne w trakcie, których uczestniczki nie tylko nabędą praktyczne umiejętności związane z wykonywanym przez nich stanowiskiem pracy, ale również poznają funkcjonowanie firm, rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne, nabędą pewności siebie. Ten okres będzie dla nich jednoczenie okresem, podczas, którego będą mieli okazję zaprezentować się pracodawcy i przekonać go do własnej osoby, pokazując swoje zalety.
 
Refundacja kosztów dojazdu/ w tym element specyficzny wspierający zatrudnienie
Tym uczestniczkom projektu, które dojeżdżać będą do miejsca stażu/interwencji/ zatrudnienia z innej miejscowości zagwarantowany został w projekcie zwrot kosztów dojazdu. Dodatkowo w ramach specyficznych elementów wspierających zatrudnienie zrefundowane zostaną uczestniczkom koszty dojazdu na warsztaty poradnictwa zawodowego
 
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/w tym element specyficzny wspierający zatrudnienie
Projektodawca zaplanował zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat sześciu uczęszczającym do żłobka, przedszkola lub powierzonym pod opiekę niani zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej. Zwrot przysługiwał będzie do kwoty 620,40 zł miesięcznie przez okres pół roku/ lub stażu. Dzięki zastosowaniu tej formy wsparcia uczestniczki projektu będą mogły skorzystać z najbardziej odpowiadającej ich potrzebom formy opieki nad dzieckiem stanowiącej specyficzny element wspierający zatrudnienie w przypadku, gdy dana osoba nie może skorzystać z opieki na dzieckiem w oparciu o przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub forma opieki, z której chciałaby skorzystać nie jest przez w/w ustawę przewidziana.

Bon motywacyjny/ elementy specyficzne wspierające zatrudnienie
By zachęcić uczestniczki do pełnego udziału w stażu/ zatrudnieniu każdej z nich po zakończonym miesiącu realizacji wsparcia na podstawie złożonego wniosku i załączonej listy obecności niezawierającej L4 wypłacony zostanie bon o wartości 300,00 zł. Łącznie przyznanych może zostać 6 takich bonów.
 
Projekt jak wskazano powyżej obejmuje poza usługami i instrumentami rynku pracy (tj. pośrednictwo pracy, szkolenia, doposażenia, zwrot kosztów dojazdu itp.), specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, które są zwolnione z podatku dochodowego1.
 

Kryteria udziału w projekcie:

Kryteria formalne
  1. kobieta zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku, posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. 
 
        Kryteria merytoryczne
  1. niedostosowane do potrzeb rynku pracy kwalifikacje/ kompetencje– (30pkt.)
  2. brak doświadczenia zawodowego lub doświadczenie zawodowe nie przekraczające okresu 24 m-cy (30pkt.),
  3. brak zastosowanych wobec osoby działań aktywizacyjnych (finansowych) –(20pkt.)
  4. brak zatrudnienia (dot. kodeksu pracy i kodeksu cywilno-prawnego) od momentu urodzenia dziecka  - (20 pkt.)
 

Budżet projektu

Środki Funduszu pracy w wysokości 400.000,00 zł
 
---------------------------------------------------------------------
1 na podst. §1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.2522 z dnia 2019.12.27)
Załączniki
Regulamin uczestnictwa w programie (pdf, 749 KB)
Nabór wniosku - prace interwencje PS od 04.04.2022r do 15.04.2022r (pdf, 732 KB)
Nabór wniosku - staże PS od 04.04.2022r do 15.04.2022r. (pdf, 736 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę